zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Abram, Maja Eksperimentalna perinatalna listerioza
Baršić, Bruno Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u JIM
Begovac, Josip Epidemiološka i klinička obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj
Dorić, Miljenko Patogeneza eksperimentalne legioneloze
Halassy Špoljar, Beata Imunogeničnost komponenti kompleksnih antigena
Jonjić, Stipan Molekularni mehanizmi citomegalovirusnog izmicanja imunološkom nadzoru
Katičić, Miroslava HELICOBAKTER PYLORI INFEKCIJA - EVOLUCIJA BOLESTI I NOVI TERAPIJSKI POSTUPCI
Krmpotić, Astrid Uloga imunosubverzivnih citomegalovirusnih gena u latenciji
Lučin, Pero Sortiranje MHC-I molekula na staničnoj membrani i endocitoznim odjeljcima
Lukas, Davorka HIV zaraza, spolno prenosive infekcije i rizično ponašanje u hrvatskih pomoraca
Markotić, Alemka Imunoreakcije na hantaviruse i leptospire
Mikloška, Zorka Imunopatogeneza virusa Herpes simplex u čovjeka
Pernjak-Pugel, Ester Perinatalni citomegalovirusni encefalitis
Polić, Bojan Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama imunološkog sustava
Rabatić, Sabina Mehanizmi urođene imunosti u infekciji respiracijskim sincicijskim virusom (RSV)
Rukavina, Tomislav Imunološki aspekti teških Klebsiella infekcija
Šantak, Maja Molekularna patogeneza virusa mumpsa
Šantić, Marina Francisella tularensis-unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša
Tićac, Brigita Ekološki aspekti legioneloza
Tomac, Jelena Citomegalovirusna infekcija ovarija
1 do 20 od 23
Natrag