zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Patogeneza eksperimentalne legioneloze 
Voditelj: Miljenko Dorić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Legionella pneumophila živi u okolišu i nazočna je u gotovo svim vodenim sredinama. Njeno unutarstanično razmnožavanje u protozoa bitno je glede njene ekologije i kao izvor zaraze za čovjeka. Ova bakterija uzrokuje legionarsku bolest, koja se manifestira kao upala pluća. Nakon ulaska u stanicu L. pneumophila modulira biogenezu fagosoma što omogućuje njezinu replikaciju unutar istog. Dokazali smo da ova bakterija također dovodi do Dot/Icm-ovisne aktivacije kaspaze-3 i time do apoptoze. Čini se da je ovaj mehanizam neovisan, kako o vanjskom, tako i o unutarnjem putu koji dovodi do apoptoze. U daljnjim pokusima želimo nastaviti s istraživanjem unutarstaničnih procesa do kojih dolazi nakon ulaska L. pneumophile u stanicu. Obzirom da su ranije spomenuta opažanja opisana isključivo u pokusima in vitro, pokuse namjeravamo proširiti i na rad s prijemljivim sojem A/J miševa. Uspostavljeni mišji model (intratrahealna inokulacija) trebao bi doprinijeti utvrđivanju razlika u patogenim svojstvima između pojedinih vrsta unutar roda Legionella. Ovo se posebno odnosi na razliku u permisivnosti pojedinih genetički čistih sojeva miševa, specifičnim ozljedama tkiva i infektivnim dozama. Pretpostavljamo da do ovih razlika dolazi zbog različitih čimbenika virulencije i/ili obrambenih mehanizama domaćina. Ukratko, praćenjem kinetike unutarstaničnog razmnožavanja bakterija (in vitro), određivanjem broja legionela u inficiranom tkivu, patohistološkim analizama pluća, fenotipizacijom leukocita koji infiltriraju pluća, određivanjem koncentracije kemokina i citokina u plućima, kao i uporabom elektronske mikroskopije, želimo doprinijeti upoznavanju razvojnog tijeka ove bolesti. Sistemski karakter legioneloza istražit ćemo imunohistokemijskim i patohistološkim analizama zahvaćenih organa. Konačno, u želji da protumačimo razlike u incidenciji (epidemiologiji) pojedinih legioneloza, usporedit ćemo patogena svojstva kliničkih i okolišnih izolata iz Europe, Australije i SAD. Očekivani rezultati doprinijet će razumijevanju razvojnog tijeka legioneloza. Upoznavanje suptilnih unutarstaničnih procesa do kojih dolazi tijekom replikacije ove bakterije u prijemljivim stanicama, kao i upoznavanje upalnog, imunosnog, kemokinskog i citokinskog odgovora u pojedinim fazama bolesti, ima za cilj unaprijediti dijagnostički postupak, preventivne mjere i terapijski protokol u ove često smrtonosne bolesti. 

Natrag