zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Geoznanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Ahel, Marijan Organski spojevi kao molekulski obilježivači antropogenog utjecaja na okoliš
Babić, Ljubomir Od subdukcije do današnjih jadranskih plaža: glavne promjene u razvitku Dinarida
Balen, Dražen Metamorfni i magmatski događaji u podlozi Panonskog bazena i Dinaridima
Barišić, Delko Radionuklidi i elementi u tragovima u okolišnim sustavima
Batel, Renato Učinak zagađenja na programirane biosinteze morskih beskralješnjaka
Bencetić-Klaić, Zvjezdana Kakvoća zraka nad kompleksnom topografijom
Benović, Adam INTERAKCIJA BIOCENOZA U OTVORENIM I OBALNIM SUSTAVIMA JADRANA
Bermanec, Vladimir Međudjelovanje minerala i okoliša
Bihari, Nevenka Ekotoksični učinci onečišćenja na morske organizme
Brajković, Dejana Korelacija paleolitika mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske
Bucković, Damir Uloga taložnih prekida u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida
Ćosović, Vlasta Terroir naslaga taloženih između 108 i 35 milijuna godina u SZ Hrvatskoj
Faivre, Sanja Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH
Gajić-Čapka, Marjana Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja
Grgasović, Tonči Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske
Grisogono, Branko Bazične ORografske Atmosferske cirkulacije u Hrvatskoj (BORA)
Herak, Davorka Istraživanje geomagnetskog polja i nehomogenosti litosfere u području Hrvatske
Herak, Marijan Seizmičnost Hrvatske
Husinec, Antun Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida
Ivančan-Picek, Branka Oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj
1 do 20 od 53
Natrag