zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Šumarstvo, Drvna tehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Božić, Mario Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina
Čavlović, Juro Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka
Dubravac, Tomislav Prirodna obnova kao temeljni čimbenik potrajnosti šumskih ekosustava
Greger, Krešimir Konvencionalne i nekonvencionalne metode i modeli mjerenja sposobnosti procesa
Jelačić, Denis Adaptivno upravljanje procesima u proizvodnji proizvoda od drva
Kamenjarin, Juraj Značaj sukcesije za očuvanje bioraznolikosti Mediteranske vegetacijske regije
Martinić, Ivan Razvoj koncepta za smanjenje nesreća u šumarstvu
Motik, Darko Modeli povećanja konkurentnosti u izvozu finalnih proizvoda od drva
Pervan, Stjepan Utjecaj procesnih parametara hidrotermičkih postupaka na svojstva drva
Pičman, Dragutin Međudjelovanje parametara podloge i kotača šumskih vozila
Posavec, Stjepan Razvoj strukture šumskih proizvoda za potrebe prerade drva
1 do 11 od 11
Natrag