zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja kardiovaskularnih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Anić, Darko Angiogeneza i remodeliranje plućne cirkulacije nakon kavopulmonalne anastomoze
Banfić, Ljiljana Genetska osnova kardiovaskularnih učinaka hormonskog nadomjestnog liječenja
Banić, Marko C-reaktivni protein i gastroduodenalno oštećenje u koronarnih bolesnika
Bašić-Jukić, Nikolina Čimbenici rizika za razvoj ateroskleroze nakon transplantacije bubrega
Bergovec, Mijo Regionalna distribucija čimbenika rizika u hospitaliziranih koronarnih bolesnika
Biočina, Bojan HEMOSTATSKI MENADŽMENT VISOKORIZIČNOG KARDIOKIRURŠKOG BOLESNIKA
Boban, Mladen Kardiovaskularni učinci vina i njegovih sastojaka
Čikeš, Ivo Zatajivanje srca u Hrvatskoj
Dodig, Damir Korekcija gušenje zračenja u emisijskoj tomografiji srca
Drenjančević-Perić, Ines Djelovanje kisika na vaskularnu funkciju u zdravlju i bolesti
Dujić, Željko Ronjenje s komprimiranim zrakom i kardiovaskularni sustav
Ernst, Aleksander Liječenje koron. bolesti dijabetičara drug-eluting stentovima nasuprot kirurgiji
Jelić, Ivan B-Natriuretski peptid, CRP i koronarni laktat kao prediktori fibrilacije atrija
Kovačić, Damir Procjena učinaka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva
Malčić, Ivan Fetalna kardiološka služba u zaštiti perinatalnog mortaliteta i morbiditeta
Marić, Svjetlana Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o arterijskoj elastičnosti
Miličić, Davor Otpornost na antitrombocitne lijekove u ishemijskoj bolesti srca i mozga
Nikolić-Heitzler, Vjeran Metabolički sindrom i akutni infarkt miokarda
Petrač, Dubravko Pretkazatelji fibrilacije atrija kod bolesnika s AV blokom i elektrostimulatorom
Planinc-Peraica, Ana Hematološki poremećaji u bolesnika sa kardiomiopatijama
1 do 20 od 26
Natrag