zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130666
Naziv projekta: Rimski vojni logori u Hrvatskoj - Tilurij
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Mirjana Sanader
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: msanader@zg.hinet.hr 
Telefon: 6120126 
Suradnici:
Krešimir Filipec  Istraživač
Zrinka Šimić-Kanaet  Istraživač
Aleksandar Durman  Istraživač
Marina Hoti  Istraživač
Nives Majnarić-Pandžić  Konzultant
Marin Zaninović  Konzultant
DOMAGOJ TONČINIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130666&period=1996 
English
Project Title: Roman Military Encampments in Croatia - TILURIUM 
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr