zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220203
Naziv projekta: Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okolišu
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Vlasta Drevenkar
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: Organoklorirani spojevi, triazini, voda, tlo, zrak, krv, urin, humano mlije
URL: http:// 
E-pošta: vlasta.drevenkar@imi.hr 
Telefon: 01/4673 188 
Suradnici:
Sanja Fingler-Nuskern  Istraživač
Želimira Vasilić  Istraživač
Blanka Krauthacker  Istraživač
Sanja Stipičević  Znanstveni novak
Gordana Mendaš  Znanstveni novak
Snježana Herceg-Romanić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220203&period=1996 
English
Project Title: Distribution of pesticides and related compounds in humans and in the environment 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: Organochlorine compounds, triazines, water, soil, air, blood, urine, human 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr