zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 108201
Naziv projekta: Molekularna osnova hiperkolesterolemije
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja kardiovaskularnih bolesti
Glavni istraživač: Ana Stavljenić-Rukavina
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: hiperkolesterolemija, kardiovaskularna bolest, mutacije LDLR gena (eksoni 4
URL: http:// 
E-pošta: ana.stavljenic-rukavina@zg.tel.hr 
Telefon: 4677005 
Suradnici:
Dubravka Čvorišćec  Istraživač
Jadranka Sertić  Istraživač
Nevenka Šolajić-Božičević  Istraživač
Jagoda Doko Jelinić  Istraživač
Ksenija Fumić  Istraživač
Branka Užarević  Istraživač
Milica Trbojević-Čepe  Istraživač
Branka Salzer  Istraživač
Vladimir Mrljak  Istraživač iz druge ustanove
Stjepan Milardović  Istraživač iz druge ustanove
Ljiljana Juričić  Istraživač iz druge ustanove
Jasminka Benković  Istraživač iz druge ustanove
Vlatko Rumenjak  Istraživač iz druge ustanove
Željka Vogrinc  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Kruhak  Istraživač iz druge ustanove
Željko Reiner  Konzultant
Milivoj Popović  Konzultant
Slobodan Vukičević  Konzultant
Martina Nikšić  Znanstveni novak
Margita Jadan  Znanstveni novak
Goran Ferenčak  Znanstveni novak
Josip Ćurić  Znanstveni novak
Branka Gršković  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=108201&period=1996 
English
Project Title: Molecular basis of hypercholesterolemia  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Heart and Vascular Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Zagreb 
Keywords: hypercholesterolemia, cardiovascular disease, LDLR gene mutations (exons 4 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr