zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 108148
Naziv projekta: Uloga imunološkog sustava u stvaranju nove kosti
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja kroničnih bolesti
Glavni istraživač: Ana Marušić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: immunodeficinjencija, imunološke stanice, miš, kost, koštana srz, osteogene
URL: http:// 
E-pošta: marusica@mef.hr 
Telefon: 459 6828 
Suradnici:
Anita Markotić  Istraživač
Dalibor Krpan  Istraživač iz druge ustanove
Srećko Budi  Istraživač iz druge ustanove
Drago Batinić  Konzultant
Matko Marušić  Konzultant
Nives Jonjić  Konzultant
Stipan Jonjić  Konzultant
Karolina Krezić  Znanstveni novak
Nataša Ajduković  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=108148&period=1996 
English
Project Title: Role of the Immune System in New Bone Formation 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Chronic Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Zagreb 
Keywords: immunodeficiency, immune cells, mouse, bone, bone marrow, osteogenesis, bon 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr