zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 062016
Naziv projekta: Utjecaj okoliša na tijek i ishod visoko rizičnih trudnoća
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanje humane reprodukcije
Glavni istraživač: Aleksandra Frković
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: alebic @riteh.hr 
Telefon: (051) 334 530; (051) 333 888 (int.111) 
Suradnici:
Robert Krajina  Istraživač
Alenka Brnčić Fischer  Istraživač
Neda Smiljan  Istraživač
Željka Orlić  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=062016&period=1996 
English
Project Title: Environmental impact on the course and outcome of pregnancy 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Reproduction Research 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr