zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130727
Naziv projekta: Tezaurus knjižničarskog nazivlja
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Informatičke znanosti
Glavni istraživač: Aleksandra Horvat
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: ahorvat@ffzg.hr 
Telefon: 6002352 
Suradnici:
Aida Slavić  Istraživač
Jadranka Lasić Lazić  Istraživač
Tatjana Aparac-Jelušić  Istraživač
Krešimir Pintarić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130727&period=1996 
English
Project Title: Thesaurus of LIS 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Information Sciences 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr