zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 119105
Naziv projekta: Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Radovan Erben
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb
Ključne riječi: riječni rak (Astacus astacus), akvakultura, repopulacija, test-organizmi
URL: http:// 
E-pošta: gklobuca@public.srce.hr 
Telefon: 48 777 20 
Suradnici:
Goran Klobučar  Istraživač
Mirko Turk  Istraživač
Zoran Pišl  Istraživač
Renata Peternel  Istraživač
Srećko Leiner  Istraživač
Nataša Budihna  Konzultant
Gerhard Tautermann  Konzultant
Mario Specchi  Konzultant
Domenico Lanari  Konzultant
Jasna Lajtner  Konzultant
ANAMARIA ŠTAMBUK  Znanstveni novak
Ivana Maguire  Znanstveni novak
Andreja Stunja  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=119105&period=1996 
English
Project Title: Aquaculture of Noble crayfish  
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: The Faculty of Science of the University of Zagreb 
Keywords: crayfish (Astacus astacus), aquaculture, repopulation, test-organisms 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr