zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00981101
Naziv projekta: Aktivacija gena u leukemijama
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja tumorskih bolesti
Glavni istraživač: Mariastefania Antica
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
Ključne riječi: limfociti, gen Ikaros, leukemije, limfomi, DD-PCR
URL: http:// 
E-pošta: antica@rudjer.irb.hr 
Telefon: 4561018 
Suradnici:
Borka Kušić  Istraživač
TAJANA KORBLER  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00981101&period=1996 
English
Project Title: Gene activation in leukemia 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Tumor Diseases Research 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords: lymphocytes, Ikaros gene, leukaemia, lymphoma, DD-PCR 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr