zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 803005
Naziv projekta: Turizam hrvatskih gradova
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Tonka Pančić Kombol
Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: Tonka.Pancic_Kombol@hika.hr 
Telefon: 051 338 585 
Suradnici:
Dora Smolčić  Istraživač
Lorena Bašan  Istraživač
Dragan Magaš  Istraživač
Hrvoje Turk  Istraživač
Davor Macanić  Istraživač iz druge ustanove
Dragor Nikolić  Istraživač iz druge ustanove
Josip Silov  Istraživač iz druge ustanove
Wolfgang Nahrstedt  Istraživač iz druge ustanove
Vlatko Jadrešić  Istraživač iz druge ustanove
Ante Dulčić  Konzultant
Romina Alkier  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=803005&period=1996 
English
Project Title: Croatian City Tourism 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: The Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr