zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 214008
Naziv projekta: Radijacijsko opterećenje organizma kod unosa radionuklida
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Srećko Lončarić
Ustanova: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: sreclon@public.srce.hr 
Telefon: ++385 1 2388323, 2421851 
Suradnici:
Darko Grošev  Istraživač
Mario Medvedec  Istraživač
Dražen Huić  Istraživač
Božidar Kasal  Istraživač
Mirjana Poropat  Istraživač
Damir Dodig  Istraživač
Slavko Popović  Istraživač
Ranka Serventi-Seiwerth  Istraživač iz druge ustanove
Željko Jurašinović  Istraživač iz druge ustanove
Mirjana Kalauz  Istraživač iz druge ustanove
Berislav Rožman  Istraživač iz druge ustanove
Marijan Žuvić  Istraživač iz druge ustanove
Milenko Vlatković  Konzultant
Slobodan Vukičević  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=214008&period=1996 
English
Project Title: Radiation body burden after the intake of radionuclides 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: University Hospital Center - Pathobiochemical and Clinical Research Unit, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr