zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Kemija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Abramić, Marija Molekularna enzimologija i proteinske interakcije hidrolaza
Babić, Sandra Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu
Bajić, Miroslav Dizajn i sinteza bisamidina sa protutumorskim djelovanjem
Baranović, Goran Makrociklički ligandi, strukturne promjene otopina i molekularne spektroskopije
Blažina, Želimir Metalni hidridi u čistim energetskim sustavima
Burger, Nicoletta Kompleksi željeza i biološki aktivnih liganada
Cindrić, Marina Novi kompleksni spojevi i materijali-kemijski i biološki katalizatori
Došlić, Nađa Kontrola atomske i molekulske dinamike oblikovanim elektromagnetskim poljima
Drevenkar, Vlasta Organska onečišćenja u okolišu - raspodjela, interkacije, izloženost ljudi
Filipović-Vinceković, Nada Površinski aktivne tvari, procesi u otopinama i na međupovršinama
Grabarić, Božidar Razvoj kemometričkih i senzorskih metoda određivanja različitih analita
Graovac, Ante Modeliranje molekula i materijala metodama matematičke i računarske kemije
Habuš, Ivan Amino-beta-laktami - intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva
Hameršak, Zdenko Kiralni građevni blokovi za biološki aktivne molekule. Sinteza i reaktivnost
Horvat, Štefica Kemijske preobrazbe prirodnih spojeva
Horvat-Radošević, Višnja Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije
Kaitner, Branko Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo
Kallay, Nikola Fizikalna kemija koloida i međupovršina
Karminski-Zamola, Grace Novi heterocikli kao antitumorski i antivirusni ("pametni") lijekovi
Klasinc, Leo Mjerenje i djelovanje atmosferskih oksidansa
1 do 20 od 67
Natrag