zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Geološki procesi u kenozoiku - utjecaj na okoliš i postanak ležišta fluida 
Voditelj: Josipa Velić
Ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 
Sažetak: U fokusu istraživanja su stijene kenozojske starosti diljem Hrvatske, odnosno svekoliki procesi iz tog vremena. Prikupit će se i intrepertirati nove podatke iz geologije i geofizike. Geneza neogenskih nemarinskih taložina odvijala se u raznovrsnim okolišima pod utjecajem unutarbazenskih i izvanbazenskih čimbenika. Raspadom Paratethysa na jezera nastali su uvjeti za razvoj endemskih teško usporedivih fauna. Istraživanjima mekušaca, ostrakoda, foraminifera, palinomorfi i nanoplanktona iz miocenske i pliocenske epohe i usporedbom podataka s centralnim Paratethysom rekonstruirat će se čimbenici paleookoliša, uz uspostavu jedinstvene biostratigrafske nomenklature. Na osnovi kvantitativnih strukturnih analiza kinematskih i dinamičkih značajki moguće je definirati recentnu i neotektonsku aktivnost. Novi digitalni podatci omogućuju detaljniji uvid u podpovršinske odnose u Panonskom bazenu, poglavito o dublje smještenim, donjomiocenskim slabije poznatim stijenama s velikim ležištima ugljikovodika. Ciljevi i hipoteze su: definiranje modela, uzroka i posljedica promjena u fosilnim okolišima, biostratigrafska zonacija i korelacija miocenskih i pliocenskih fosila, okoliši i odredba vremena trajanja nemarinskih okoliša i odredba njihova vertikalnog slijeda, uspostava programske baze podataka u GIS-u te izradba neotektonske i seizmotektonske karte područja istraživanja u svrhu kvantitativne procjene seizmotektonske i neotektonske aktivnosti, uvođenje geomatematičkih metoda i poboljšane stratigrafije u analizi naftnogeoloških sustava. Očekivani rezultati proširit će spoznaje o geološkoj građi i sastavu Hrvatske - definicija različitih tafofacijesa u razdobljima geoloških promjena i njihovih uzroka, rekonstrukcija razvoja pojedinih paleobiotopa i numeričko modeliranje tektonsko-taložnog razvitka, definiranje zona potresnih izvora i konstrukcija seizmotektonskih karata i profila, karata recento aktivnih dionica rasjeda, izradba raznovrsnih dubinskogeoloških i geoloških karata, profila i stupova kojima će se povezati rezultati svih projekata u sustavne cjeline, te izradba neuronskih modela predviđanja poroznosti. Važnost predloženog istraživanja je u boljem poznavanju geološkog sastava i građe Hrvatske s osobitim obzirom na kenozojske stijene te primjeni rezultata u istraživanju ležišta ugljikovodika, prostornom planiranju, vodoopskrbi i zaštiti okoliša. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag