zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Istraživanje i razvoj postupaka analize i pročišćavanja voda 
Voditelj: Laszlo Sipos
Ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 
Sažetak: Na području pročišćavanja voda postoji još niz neistraženih mogućnosti razvoja i primjene suvremenih membranskih tehnologija, kemijskih i/ili bioloških postupaka tretmana voda, te zahvata radi stabilizacije vode u velikim vodoopskrbnim sustavima. Nije još u adekvatnoj mjeri riješen problem obrade i odlaganja nusprodukata pročišćavanja voda, kao što su otpadni mulja i retentat, koje sadrže arsen, farmaceutike i druge otrovne supstancije. Nedostaju osjetljivi analitički postupci kao pouzdana potpora postupcima pročišćavnja voda i ocjeni kakvoće okoliša. Rješavanje istaknutih problema predviđa se u okviru tri projekta: «Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim sustavima vodoopskrbe», voditelj Laszlo Sipos; «Membranski i adsorpcijski postupci uklanjanja organskih tvari pri obradbi voda», voditelj Krešimir Košutić; i «Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu», voditelj Sandra Babić. Primjenom laboratorijskih pokusa i pilot postrojenja planirana istraživanja usmjerit će se razvoju i primjeni membranskih tehnologija za pripravu vode za piće u završnoj fazi obrade te razvoju učinkovitih kemijskih i/ili bioloških postupaka koje prethode membranskoj filtraciji. Razvijat će se postupci uklanjanja organskih tvari, željeza, mangana i amonijaka, a posebna će se pozornost posvetiti uklanjanju arsena do koncentracija <10 mg/L. Predviđa se razvoj novih postupaka korekcije karbonatne stabilnosti vode za piće membranskim postupcima i elektrodijalizom. Nadalje, radit će se na razvoju novih tipova senzora i autonomnih mjernih postaja za praćenje kakvoće vode tijekom zadržavanja u vodoopskrbnoj mreži. Radit će se na karakterizaciji i obradi otpadnih tvari iz postrojenja za pripravu vode za piće sa sadržajem arsena, te otpadnih tvari u retentatu kao nusproduktu primjene membranskih tehnologija (RO, NF i UF). Razvijat će se analitički postupci određivanja tragova organskih spojeva, prvenstveno farmaceutika u okolišu, te postupci određivanje elemenata metodom ICP-MS. Od planiranih istraživanja očekuju se prijedlozi konkretnih rješenja za obradu voda i mulja za potrebe velikih vodoopskrbnih sustava iz podzemnih voda istočne Slavonije i krških izvorišta priobalnog područja Hrvatske i jadranskih otoka, te razvoj više novih naprednih metoda analize voda, otpadnih tvari i općenito uzoraka iz okoliša. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag