zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Hrvatski jezik u domaćem i međunarodnom kontekstu 
Voditelj: Milan Moguš
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Sažetak: Znanstveni program 'Hrvatski jezik u domaćem i međunarodnom kontekstu' objedinjuje teorijska i primjenjena istraživanja dijalektološke, morfološke, frazeološke i semantičko-leksikografske sastavnice hrvatskoga jezika. Projekt 'Istraživanje hrvatskih dijalekata' obuhvaća istraživanje svih triju hrvatskih narječja: čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga. U proučavanju su uključene fonološka, morfološka, tvorbena, a osobita pozornost usmjerena je na leksičku-semantičku razinu. Predviđa se da će se objavljivati rječnici mjesnih govora, a u konačnici se očekuje objava cjelovitih dijalekatnih leksikografskih djela. Projektom 'Međunarodni lingvistički atlasi: Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas' hrvatska je dijalektologija dugoročno uključena u međunarodna lingvistička istraživanja u kojima sudjeluje više istaknutih dijalektologa iz Hrvatske i inozemstva. Građa međunarodnih lingvističkih atlasa pokazuje proces raspada slavenske cjeline. O tome svjedoče isoglose koje sijeku slavenski teritorij u najrazličitijim smjerovima. Rezultati istraživanja objavit će se u obliku zemljovida i njima pripadajućih komentara. U fokusu znanstvenoistraživačkoga interesa projekta 'Od strukturiranja semantičkih mreža do izrade tezaurusa hrvatskog jezika' uspostavljanje je semantičkih mreža hrvatskoga jezika radi njihova objedinjavanja u vidu izrade konceptualno ustrojena tezaurusa hrvatskoga jezika. Cilj projekta ' Hrvatska frazeologija' stvaranje je novih frazeoloških rječnika i teorijska obrada pojedinih frazeoloških tema kao što su pitanja granice i podrijetla frazema Projekt "Oblici hrvatskoga književnoga jezika" istraživat će uporabu istoznačnih suoblika u hrvatskoj morfologiji s obzirom na kodificiranu i uporabnu normu. Naime, uporabna norma u mnogim slučajevima nije istovjetna s kodificiranom, a kodificirana je norma u mnogočemu nedorečena. Takve slučajeve nastojat će se podrobnije istražiti i opisom uporabne norme omogućiti uklanjanje postojećih nedostataka u kodifikaciji. Time će se obogatiti opis hrvatskoga jezika i poboljšati njegov kodifikacijski propis, na pomoć normativnim djelima.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag