zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Odnosi ruralnih i urbanih sudionika u suvremenom hrvatskom društvu 
Voditelj: Maja Štambuk
Ustanova: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 
Sažetak: Program Odnosi ruralnih i urbanih sudionika…temelji se na teritorijalnom pristupu identifikaciji, istraživanju i objašnjavanju društvenih problema. Projektni zadaci unutar programa istražuju i analiziraju vrlo značajne teme i fenomene nekoliko sociologijskih i srodnih disciplina, prije svega, naseljske sociologije, sociologije razvitka, demografije, ali i antropologije te arhitekture obnove što će potvrditi prikladnost teritorijalnog pristupa razvojnim problemima i za suradnju s drugim znanstvenim područjima. Ono što temeljno povezuje projekte jest zajednička teza da se hrvatski prostor neujednačeno razvija, te potreba za cjelovitim pristupom koji nadilazi granice pojedinih posebnih sociologija. Neravnomjeran prostorno-demografski razvoj Hrvatske, naročito između urbanih i ruralnih područja/naselja, destabilizacijski je čimbenik društvenog i gospodarskog napretka zemlje u cijelosti, a napose ravnomjernijeg regionalnog razvoja. Promjene u hrvatskom društvu potiru i mijenjaju stare razvojne paradigme i njihove aktere te stvaraju nove u uvjetima vremenske i prostorne kompresije koju proizvodi globalizacija i političke promjene koje ona potiče. Držimo da na ovom istraživačkom planu ima još dosta nepoznanica i da će se realizacijom programa objasniti učinci globalnih trendova, u nacionalnom kontekstu i u regionalnim i lokalnim uvjetima. U kontekstu socijalne rekonstrukcije hrvatskoga ruralnog svijeta i obnove njegove razvojne samoodrživosti posebna pozornost će se posvetiti institucionalnoj razdiobi i umreženosti teritorija i efektima što ih ona izazivlje u svakodnevnom životu kao vrst temeljne infrastrukture. Razvijanje koncepta socijalne održivosti kao posebne dimenzije održivog razvitka, u kontekstu postmodernog odnosa socijalnog i prostornog, prikladan je okvir za analizu društva i urbanog okoliša. Prostorna pokrivenost institucijama i ekonomskim elitama pokazuje se ključnom i intervenirajućom varijablom u oblikovanju strategija rasta novih ekonomskih elita u realnome društvenome prostoru. U tom smislu proučit će se i protumačiti institucionalna, lokacijska i gospodarska povezanost, osobito postojeći oblici međuovisnosti uočenih strategija rasta. Očekivanja suradničkih timova idu prema inovativnoj tipologiji hrvatskih naselja i prepoznavanju vitalnih društvenih struktura koje mogu dugoročno osigurati rast kvalitete života, regionalnu konvergenciju i nacionalnu socijalnu koheziju u uvjetima teritorijalnih i institucionalnih integracijskih procesa.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag