zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Migracije, etničnost, identitet i društvene promjene: Hrvatska i Europa 
Voditelj: Ivan Lajić
Ustanova: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb 
Sažetak: Europa i Hrvatska proživljavaju značajne društveno-političke transformacije koje se bitno odražavaju kako na mehaničko kretanje stanovništva tako i na njegovu etničku strukturu i međuetničke odnose. Povijesni događaji kao što je raspad socijalističkog društveno-političkog uređenja, nestanak vojne asocijacije istočnoeuropskih zemalja, širenje EU, ali i ratovi na prostoru bivše Jugoslavije redefinirali su klasične, to jest zatečene migracijske tokove. K tomu Hrvatsku obilježavaju prisilne migracije koje pojačavaju međuetničke tenzije. Sve je to utjecalo da problem etničke i kulturne različitosti postane prvorazrednom znanstvenom i političkom temom. Novi oblici mobilnosti nadopunjuju i potiskuju klasične migracijske tokove koje su karakterizirali jasna kvantifikacija emigracije, prostorna stabilnost iseljene populacije kao i nadomještanje iseljene populacije novom imigracijom te koje su se objašnjavale modelima očekivane korisnosti. U Hrvatskoj kao i drugim, posebice europskim zemljama, novi oblici prekogranične mobilnosti nadopunjuju klasične migracijske tokove te zajedno s njima utječu na transformaciju granica hrvatskog društva. Migracije (unutarnje i vanjske) su glavne sastavnice koje su definirale suvremeni demografski razvoj hrvatskih regija. Zato su značajniji ciljevi ovog istraživanja istražiti utjecaje svih oblika migracija kako bi se definirao njihov učinak na negativne demografske tendencije i osiguralo optimalno opće kretanje stanovništva, a napose istražiti utjecaj prisilnih migracija na razvoj Hrvatske i njenih regija, te doprinijeti razvoju učinkovitog povratničkog modela. Ovaj znanstveno-istraživački program između ostalog mora odgovoriti na pitanje kakva je narav veze između hrvatske multikulturne prošlosti i identifikacijskih procesa u razdoblju koje istovremeno obilježavaju raspad višenacionalne zajednice okončan ratnim sukobom i eurointegracijski procesi, te kako su se društveni procesi (globalni, regionalni i lokalni) odrazili na etničku strukturu Hrvatske i društvenu dinamiku unutar etničkih manjinskih zajednica, na odnos većine i manjine(a) i može li se predložiti: a) tipologija etničkih manjinskih skupina; b) razina i način ostvarivanja njihova prava na različitost; c) specifične mjere za njegovanje i izgradnju njihovih pojedinačnih skupinskih identiteta. Očekuje se da će se utočniti pojmovna područja i nazivlja; standardizirati etnonimijsko nazivlje te istaknuti veze između promjena migracijskih i etničkih pojava i razvitka pojmova. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag