zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja procesa 
Voditelj: Marin Buble
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Istraživanje utjecaja organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa orijentirano na utvrđivanje korelacije između tri grupe varijabli (organizacijske varijable, efikasnost unapređenja procesa i poslovne performanse) i oblikovanje modela optimalnog izvođenja programa unapređenja poslovnih procesa. Pritom se polazi od toga da je ovo za znanost i praksu veoma aktualan i akutan problem na koji organizacijska teorija još nije dala adekvatne odgovore. Naime, u zadnjih desetak godina izvršena su brojna istraživanja vezana uz navedene varijable ali su sva ta istraživanja imala parcijalni karakter. Stoga se postavilo pitanje jednog integralnog istraživanja koje bi sve ove tri varijable dovelo u međusobnu vezu te utvrdilo stupanj njihove korelacije. Da bi se to postiglo trebalo je istražiti najprije svaku od tih triju varijabli (u okviru parcijalnih projekata), a tek potom izvršiti njihovu integraciju (u okviru ovog programa). Organizacijske varijable koje se ovdje istražuju su: strategija, struktura, IT i ljudski resursi; programi unapređenja poslovnih procesa koji su u fokusu ovoga istraživanja su benchmarking, TQM i BPR, a ključne tri poslovne performanse u fokusu ovoga istraživanja su: ROA, ROE i ROVA. Povezivanjem tri navedene grupe varijabli oblikovao bi se model unapređenja poslovnih procesa koji bi osiguravao maksimum uspjeha programa unapređenja poslovnih procesa  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag