zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Institucionalni aspekti poslovanja i razvoja (SME) u Hrvatskoj - preduvjet rasta 
Voditelj: Marinko Škare
Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Sažetak: Neprijeporna je uloga SMEs u gospodarskom rastu i razvoju te njihovo poslovanje mora biti kvalitetno računovodstveno obuhvaćeno tako da konačni output-financijski izvještaji ne budu samosvrsishodni, već pouzdan suport ekonomskom odlučivanju, od strane domaćih i inozemnih korisnika računovodstvenih informacija. Time razvijanje primjerenog sustava standarda financijskog izvještavanja za SMEs rezultira nizom pozitivnih gospodarskih multiplikativnih učinaka, proizašlih iz uspješno provedenih poslovnih transakcija zasnovanih na kvalitetnoj informacijskoj osnovi. Osim implikacija u okvirima nacionalnog gospodarstva, harmonizacijom standarda sa zemljama Europske unije i šire pridonosi se uspješnom uključivanju SMEs u globalizacijske tokove.Istraživanjem se želi pomoći definiranju ključnih klastera u hrvatskom (istarskom) gospodarstvu koji su nužni za povećanje konkurentnosti hrvatskog izvoza. Kroz formiranje klastera postići će se brži i kvalitetniji razvoj, omogućiti primjena razvijene tehnologije. Razvoj održivih klastera omogućit će, pored postizanja ekonomskih ciljeva, podizanje kvalitete življenja društvene zajednice u kojoj djeluju te pridonijeti očuvanju okoliša. Bitno je shvatiti da velika poduzeća (koja u Hrvatskoj često posluju pod "pokroviteljstvom" državnih zajmova i garancija) ne mogu biti okosnica razvoja. Razvijene zemlje Europe veliku važnost pridaju razvoju malog i srednjeg poduzetništva jer je ono dinamičnije i lakše se i brže prilagođava uvjetima na tržištu. Predloženo projektno istraživanje donosi važan novi uvid kako programi EU moraju biti strukturirani da bi bili efikasni i kako treba izgledati adekvatna makroekonomska strategija. To će rezultirati kreiranjem modela opće ravnoteže istraživajući utjecaj programa prilagođivanja na ključne makroekonomske varijable (Case study Croatia). U tijeku rada projektni tim će se povezati s nekoliko MSP, u kojima će utvrditi korištene alate, razinu primjene i znanja najnovijih tehnoloških dostignuća, zahtjeve informacijskom sustavu i provjeravati dobiveni rezultati. Informacijski sustav MSP bi trebao osiguravati: Usklađenost sustava upravljanja i odlučivanja s misijom, vizijom i ciljevima poduzeća; identifikaciju ključnih činitelja učinkovitosti poduzeća; izgradnju informacijskog sustava za praćenje utvrđenih pokazatelja, otklanjanje slabih točaka i neprekidno poboljšavanje; pretpostavke za uvođenje elemenata elektroničkog poslovanja hrvatskog MSP;efikasno odlučivanje u uvjetima modernog poslovanja. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag