zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Potrajno i integralno gospodarenje šumskim ekosustavima u Hrvatskoj 
Voditelj: Joso Vukelić
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Znanstveni istraživački program Potrajno i integralno gospodarenje šumskim ekosustavima u Hrvatskoj objedinjuje deset interdisciplinarnih ali srodnih projekata, čijom će se realizacijom odgovoriti na neke ključne aspekte modernog gospodarenja šumama u Hrvatskoj. Pri tome polazimo od činjenice da su šume najsloženiji kopneni ekosustavi kod kojih je najvažnije očuvati prirodnost, raznovrsnost i stabilnost, uz optimalnu i trajnu proizvodnju drvne tvari i drugih koristi. To se može osigurati samo integralnim gospodarenjem za čije je poznavanje i provođenje nužan multidisciplinarni znanstveni rad. U predloženom programu okvirna je pretpostavka da šumski ekosustavi Hrvatske nisu dostatno istraženi i valorizirani, a gospodarenje se može unaprijediti. Zbog toga prva skupina projekata polazi od hipoteze nedovoljne istraženosti naših staništa i šuma, a druga od pretpostavke da se šumama ne gospodari optimalno i da gospodarenje treba unaprijediti. Istraživanja u ovom programu će rezultirati temeljnim znanstvenih spoznajama, kao i spoznajama koje će moći implementirati u praktičnom šumarstvu. To se prije svega na izradu karata i opis šumske vegetacije, šumskih tala i staništa, izradu indeksa i karata oštećenosti stabala i šumskih ekosustava, pronalaženje najpovoljnijih vrsta za pošumljavanje krša i neobraslih površina, pronalaženje najpovoljnijih metoda i tehničkih uređaja pri sadnji, unapređenje i racionalizaciju rasadničarske proizvodnje, unapređenje mjera i preporuka za očuvanje stabilnosti i povećanje proizvodnosti šumskih kultura, preporuke za pravilno gospodarenje prebornim šumama i drugo, a sve s ciljem razvoja integralnog i potrajnog gospodarenja šumskim ekosustavima. Rezultati istraživanja će pored primjene u različitim šumarskim disciplinama, imat i primjenu u šumarskoj praksi. Oni će omogućiti racionalnije i uspješnije gospodarenje šumama u Hrvatskoj, kako sa šumsko-uzgojnoga tako i sa drugih aspekata. Time će se osigurati potrajnost gospodarenja, biološka raznolikost, optimalna proizvodnja drvne tvari i raznolike funkcije šuma. Na taj se način predloženi program s pripadajućim projektima dobro uklapa u dugoročne i kratkoročne strateške pravce istraživanja u RH, jer obuhvaća problematiku zaštite i gospodarenja okolišem, razvoja krškoga područja, biotehnologiju, energiju i materijale, zdravlje i hrvatski identitet.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag