zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Biologija i klinika kroničnih mijelo i limfoproliferacija 
Voditelj: Rajko Kušec
Ustanova: Klinička bolnica "Dubrava" 
Sažetak: Osnovna je svrha predloženog programa integrirati projekte koji istražuju biologiju te translaciju novih znanja genetičke, molekularno-genetičke te imunologijske na razinu unapređenja dijagnostičkih i prognostičkih postupaka te izbor liječenja zloćudnih kroničnih bolesti mijelo i limfopoeze. Precizno, ustanoviti ćemo genetičke i molekularno genetičke promjene odgovorne za različitu fenotipsku diferencijaciju matične stanice hematopoeze Filadelfija-kromosom negativnih kroničnih mijeloproliferativnih poremećaja (KMPB) koje u velikoj mjeri imaju novootkrivenu mutaciju tirozin kinaznog gena JAK2 (zajednički genski defekt, a više fenotipskih pojavnosti bolesti: policitemija vera, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza). Osim molekularne karakterizacije novo prepoznatih citogentičkih promjena, u definiranju kritičnih gena kandidata koristiti ćemo tehnologije DNA mikropostroja. Ustanoviti ćemo moguću genetičku poveznicu stanica mikrookoliša i hematopoeze, istražiti stupanj funkcionalne povezanosti i ovisnosti potpornih stanica okoliša i onkogeneze mijelo i limfoidne loze, osobito kroz adhezijske i signalne interakcije te korelirati ova saznanja s kliničkim osobitostima ponašanja bolesti u prezentaciji te liječenju. U terapijskom smjeru bolesnicima s Ph- KMPB će biti ponuđeno liječenje zolendronatom i statinima (faza II), a rezistencija na specifični molekularni inhibitor imatinib u kroničnoj mijeloičnoj leukemiji biti će tretirana zolendronatom. Novi terapijski pristupi refraktornim te relapsiranim bolesnicima s B-non-Hodgkin limfomom i multiplim mijelomom biti će kombinacije kemo- i imunoterapije te uz njih uključeni postupci transplantacije autolognih matičnih stanica.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag