zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-3-3
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00910102
Naziv projekta: Održiva proizvodnja hrane na hrvatskom Mediteranu
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Tržišno konkurentna hrana i piće
Glavni istraživač: Slavko Perica
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Ključne riječi: flavani, polifenoli, jasminov moljac, {titasti moljac agruma, raj~ica
URL: http://www.stijena.krs.hr 
E-pošta: katja@stijena.krs.hr 
Telefon: 21/316 578 
Suradnici:
Miro Katalinić  Istraživač
Josip Bubić  Istraživač
Zdravko Škarić  Istraživač
Sonja Kačić  Istraživač
Katja Žanić  Istraživač
MIA BRKLJAČA  Znanstveni novak
GVOZDEN DUMIČIĆ  Znanstveni novak
Mirella Benčić  Znanstveni novak
Tea Kulišić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00910102&period=1996 
English
Project Title: Sustainable Food Production in Mediterranean Region of Croatia 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Market Competitive High-Quality Food and Beverages for Domestic and International Markets 
Institution: Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split 
Keywords: flavans, polyphenols, jasmine moth, citrus whitefly, citrus leaf miner, tom 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr