zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00910101
Naziv projekta: Oplemenjivanje mediteranskih kultura
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Daniela Hartl
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Ključne riječi: povr}e, kultivar, prirod, zrela faza, oja~avanje, adventivni izdanci, sijan
URL: http://www.krs.hr 
E-pošta: petar@stijena.krs.hr 
Telefon: 021316586 
Suradnici:
Ivan Pezo  Istraživač
Nikola Jadrijević-Mladar  Istraživač
Lovre Bućan  Istraživač
Petar Maleš  Istraživač
Frane Strikić  Istraživač
Stipe Radinović  Istraživač
JOSIP GUGIĆ  Znanstveni novak
ELDA VITANOVIĆ  Znanstveni novak
Olivera Politeo-Šerić  Znanstveni novak
Jakša Rošin  Znanstveni novak
Irena Budić-Leto  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00910101&period=1996 
English
Project Title: Breeding of Mediterranean Crops 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split 
Keywords: vegetable cultivar, yield, adult phase, rejuvenation, reinvigoration, adven 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr