zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 119298
Naziv projekta: Seizmičnost Hrvatske
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Geoznanosti
Glavni istraživač: Marijan Herak
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb
Ključne riječi: potres, seizmičnost, Hrvatska, seizmička opasnost i ugroženost, prognoza po
URL: http://sirius.phy.hr/~moho/herak/ 
E-pošta: herak@rudjer.irb.hr 
Telefon: 01/460-5914 
Suradnici:
Anđelka Milošević  Istraživač
Snježana Markušić  Istraživač
Krešimir Marić  Istraživač
Vlado Kuk  Istraživač
Ivo Allegretti  Istraživač
Davorka Herak  Istraživač
Dragutin Skoko  Istraživač
Ines Ivančić  Istraživač iz druge ustanove
Ivica Sović  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Lokmer  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=119298&period=1996 
English
Project Title: Seismicity of Croatia 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Geology 
Institution: The Faculty of Science of the University of Zagreb 
Keywords: earthquake, seismicity, Croatia, seismic risk and hazard, earthquake predic 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr