zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 082006
Naziv projekta: Kvantna informatika i kvantna komunikacija
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Fizika
Glavni istraživač: Mladen Pavičić
Ustanova: Građevinski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: kvantna logika, kvantni kompjuteri, kvantna optika, više-fotonska interfere
URL: http://m3k.grad.hr/pavicic 
E-pošta: pavicic@grad.hr 
Telefon: 4561222 (423), (stan) 4854515 
Suradnici:
Harry Paul  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=082006&period=1996 
English
Project Title: Quantum Computation and Quantum Communication  
Area: Natural sciences 
Peer review group: Physics 
Institution: The Faculty of Civil Engineering of the University of Zagreb 
Keywords: quantum logic, quantum computers, quantum optics, many photon interferometr 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr