zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010203
Naziv projekta: Karakteristične vrste i obalni ekosustavi južnog Jadrana
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Adam Benović
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: morski ekosustavi, karakteristične vrste, južni Jadran, akvakultura, Seriol
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: benovic@labdu.izor.hr 
Telefon: 020-413324 
Suradnici:
Jakša Bolotin  Istraživač
Vladimir Onofri  Istraživač
Boško Skaramuca  Istraživač
Branko Glamuzina  Istraživač
Pero Tutman  Znanstveni novak
Melita Peharda  Znanstveni novak
Nikša Glavić  Znanstveni novak
Valter Kožul  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010203&period=1996 
English
Project Title: Characteristic Species and Coastal Ecosystems of the Southern Adriatic 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: marine ecosystems, characteristic species, southern Adriatic, Seriola, medu 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr