zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010202
Naziv projekta: Marikultura-biološko, genetsko i ekološko vrednovanje
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Ivan Katavić
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: marikultura, genetika, nove vrste, ekološki zahtjevi
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: katavic@izor.hr 
Telefon: 358-21-358688 
Suradnici:
Mladen Tudor  Istraživač
DAMIR VALIĆ  Znanstveni novak
Ivona Mladineo  Znanstveni novak
Leon Grubišić  Znanstveni novak
Jasna Maršić-Lučić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010202&period=1996 
English
Project Title: Mariculture-Biological, Genetical and Ecological Assesment 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: mariculture, genetics, new species, ecological requirements 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr