zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010302
Naziv projekta: Biološka i ekološka istraživanja bentala Jadrana
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Boris Antolić
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: bentos, fitobentos, zoobentos, Jadran
URL: http://www.izor.hr 
E-pošta: antolic@izor.hr 
Telefon: 021-358 688 
Suradnici:
Ivana Grubelić  Istraživač
Ante Žuljević  Znanstveni novak
Marija Bartulović  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010302&period=1996 
English
Project Title: Biological and Ecological Investigations of Benthal Adriatic Sea 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: benthos, phytobenthos, zoobenthos, Adriatic Sea 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr