zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130722
Naziv projekta: Iliri između Grka i Rimljana
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Marin Zaninović
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: Grci, Iliri, Rimljani,Hvar
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Zrinka Šimić-Kanaet  Istraživač
Mirja Jarak  Istraživač
Mirjana Sanader  Istraživač
Mario Jurišić  Istraživač iz druge ustanove
Zoran Gregl  Istraživač iz druge ustanove
Krešimir Filipec  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130722&period=1996 
English
Project Title: The Illyrians betwen the Greeks and Romans 
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords: Greeks,Illyrians, Romans, Pharos 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr