zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0065999 
Projekt: Eksperimentalna i klinička endodontologija 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Stomatologija
Glavni istraživač: Dr.sc.  Ivica Anić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Endodoncija, Mikrobiologija, Imunologija, Toksikologija, Klinička farmakologija, Nove tehnologije, Tehnike punjenja, Laser, Citologija 
URL:  
E-pošta: anic@sfzg.hr 
Telefon: +385 1 4802 126 
Suradnici:
Silvana Jukić-Krmek    Istraživač
Božidar Pavelić    Istraživač
Goranka Prpić Mehičić    Istraživač
Sanja Šegović    Istraživač
Nada Galić    Istraživač
Ivana Miletić-Karlović    Istraživač
Greta Štaud-Škaljac    Istraživač
Jasna Talan Hranilović    Istraživač
Josipa Borčić    Istraživač
Zoran Karlović    Znanstveni novak
Teuta Maršan    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0065999
English
Project Title: Experimental And Clinical Endodontology 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Dentistry, Zagreb 
Keywords: Enodontics, Microbiology, Immunology, Toxicology, Clinical Farmacology, New Technology, Root Canal Filling, Laser, Citology 

Natrag