zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220205
Naziv projekta: Elektromagnetsko zračenje-fizikalni i biomedicinski aspekti
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Ivančica Trošić
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: elektromagnetsko zračenje, dozimetrija, radiolezija, procjena zdravstvenog
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: itrosic@imi.hr 
Telefon: 01/4673-188 
Suradnici:
Željko Radalj  Istraživač
Ivica Prlić  Istraživač
Mirjana Mataušić-Pišl  Istraživač
Vlatka Brumen  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220205&period=1996 
English
Project Title: Electromagnetic radiation - dosimetric concept; health effects and their biomarkers 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: electromagnetic radiation, dosimetry, radiolesion, health risk assessment, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr