zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220106
Naziv projekta: Mikotoksini i njihov utjecaj na čovjeka i životinje
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Radovan Fuchs
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: Mikotoksini, okratoksin A, endemska nefropatija, zdravlje ljudi i životinja
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: mperaica@imi.hr 
Telefon: 01 4673188 
Suradnici:
Maja Peraica  Istraživač
Radovan Pleština  Istraživač iz druge ustanove
Božica Radić  Konzultant
Ana-Maria Domijan  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220106&period=1996 
English
Project Title: Mycotoxins and their effects on man and animals 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: Mycotoxins, ochratoxin A, endemic nephropathy, human and animal health, apo 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr