zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220102
Naziv projekta: Metali: izloženost, učinci i antidoti
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Maja Blanuša
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: aluminij, kadmij, kalcij, olovo, živa, kelatirajući spojevi, posteljice, pr
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: mblanusa@imi.hr 
Telefon: 4673 188 
Suradnici:
Ljerka Prester  Istraživač
Martina Piasek  Istraživač
Jasminka Ilich  Istraživač iz druge ustanove
Veljko Matkovic  Istraživač iz druge ustanove
John W. Laskey  Istraživač iz druge ustanove
Pramod K. Singh  Istraživač iz druge ustanove
Mark M. Jones  Istraživač iz druge ustanove
Višnja Latin  Istraživač iz druge ustanove
Krista Kostial-Šimonović  Konzultant
Marko Šarić  Konzultant
MARIJA ŠARIĆ  Znanstveni novak
Veda-Marija Varnai  Znanstveni novak
Marijana Matek  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220102&period=1996 
English
Project Title: Metals: Exposure, effects and antidotes 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: aluminium, cadmium, calcium, lead, mercury, chealting agents, diet, placent 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr