zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220101
Naziv projekta: Nefrotoksičnost teških metala na razini stanične membrane
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Ivan Sabolić
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: Transport fosfata, kadmijska nefrotoksičnost, vakuolarna ATPaza, ekto-ATPaz
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: ivan.sabolic@imi.hr 
Telefon: (01) 4673-188 
Suradnici:
Carol Mirna Herak-Kramberger  Istraživač
Frank Thevenod  Istraživač iz druge ustanove
Seth Alper  Istraživač iz druge ustanove
Gerhard Burckhardt  Istraživač iz druge ustanove
Dennis Brown  Istraživač iz druge ustanove
Juerg Biber  Istraživač iz druge ustanove
Heini Murer  Istraživač iz druge ustanove
MARIO ŠKARICA  Znanstveni novak
Marija Ljubojević  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220101&period=1996 
English
Project Title: Heavy metal nephrotoxicity at the level of cell membrane 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: phosphate transport, cadmium nephrotoxicity, vacuolar ATPase, ecto-ATPase, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr