zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 065008
Naziv projekta: Oralna medicina gerijatrijske dobi
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Dentalni traumatizam i dentalni materijali
Glavni istraživač: Ana Cekić-Arambašin
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://www.sfzg.hr 
E-pošta: alajbeg@sfzg.hr 
Telefon: 4802-124, 4802-114 
Suradnici:
Ahmet Pirkić  Istraživač
Berislav Topić  Istraživač
Vanja Vučićević-Boras  Znanstveni novak
Ivan Alajbeg  Znanstveni novak
Dolores Biočina-Lukenda  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=065008&period=1996 
English
Project Title: Oral Medicine in Geriatric Population 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Dental Traumatism in Children and Current Dental Materials 
Institution: The Faculty of Dentistry of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr