zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00980202
Naziv projekta: Simetrije i međudjelovanja
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Fizika
Glavni istraživač: Alfred Švarc
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
Ključne riječi: jaka meĐudjelovanja, simetrije, laki mezoni, nukleoni
URL: http://www.irb.hr 
E-pošta: svarc@rudjer.irb.hr 
Telefon: posao: 4561090, kuća:3358125 
Suradnici:
Ivan Supek  Istraživač
Saša Ceci  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00980202&period=1996 
English
Project Title: Symmetries and interactions 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Physics 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords: strong interactions, symmetries, light mesons, nucleons 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr