zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00170103
Naziv projekta: Komunikacijski i kulturni aspekti
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Političke znanosti
Glavni istraživač: Biserka Cvjetičanin
Ustanova: Institut za međunarodne odnose, Zagreb
Ključne riječi: meĐunarodna komunikacija, komunikacijske mreže, kulturna politika, medijska
URL: http://www.imo.hr 
E-pošta: zrinjka@irmo.hr 
Telefon: +385 1 48 26 522 
Suradnici:
Zrinjka Peruško Čulek  Istraživač
Nada Švob Đokić  Istraživač
Boris Senker  Konzultant
Vjeran Katunarić  Konzultant
Sanja Crnković-Pozaić  Konzultant
Ivo Josipović  Konzultant
Kyril Razlogov  Konzultant
Raymond Weber  Konzultant
Jan Servaes  Konzultant
Mark Davidson Schuster  Konzultant
George Gerbner  Konzultant
Vera Turković  Konzultant
NINA OBULJEN  Znanstveni novak
Aleksandra Uzelac  Znanstveni novak
Daniela Angelina Jelinčić  Znanstveni novak
Pavle Schramadei  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00170103&period=1996 
English
Project Title: Culture and Communication 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Political Sciences 
Institution: Institute for International Relations, Zagreb 
Keywords: international communication, communication networks, cultural policy, media 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr