zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00170101
Naziv projekta: Međunarodni gospodarski i politički aspekti
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Političke znanosti
Glavni istraživač: Mladen Staničić
Ustanova: Institut za međunarodne odnose, Zagreb
Ključne riječi: meĐunarodni gospodarski odnosi,svjetsko gospodarstvo,tranzicija, regionalni
URL: http://www.imo.hr 
E-pošta: mladen@irmo.hr 
Telefon: +385 1 48 26 522 
Suradnici:
Nevenka Čučković  Istraživač
Sanja Maleković  Istraživač
Petar Strpić  Istraživač
Damir Grubiša  Istraživač
Vjekoslav Tomašić  Istraživač iz druge ustanove
Ante Škember  Istraživač iz druge ustanove
Bruno Mayer  Istraživač iz druge ustanove
Zoran Roca  Istraživač iz druge ustanove
Will Bartlett  Istraživač iz druge ustanove
Denis Palmer  Istraživač iz druge ustanove
Jorgen Mortensen  Istraživač iz druge ustanove
Ana Brkić  Istraživač iz druge ustanove
Mihovil Rizmondo  Istraživač iz druge ustanove
Rikard Štajner  Istraživač iz druge ustanove
Radovan Vukadinović  Konzultant
Ivo Wenzler  Konzultant
Tomislav Vukina  Konzultant
Olgica Spevec  Konzultant
Milford Bateman  Konzultant
Zvonko Lerotić  Konzultant
Stjepan Zdunić  Konzultant
Zvonimir Baletić  Konzultant
Miran Cofek  Konzultant
Denis Čajo  Konzultant
Dario Ciraki  Znanstveni novak
Krešimir Jurlin  Znanstveni novak
TOMISLAV ANIĆ  Znanstveni novak
JAKŠA PULJIZ  Znanstveni novak
Mario Švigir  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00170101&period=1996 
English
Project Title: International Economic and Political Relations 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Political Sciences 
Institution: Institute for International Relations, Zagreb 
Keywords: international economic relations, world economy, transition,regional develo 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr