zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga biopolimera kao čimbenika postojanosti granule mješovite mikrobne kulture 
Voditelj: Tibela Landeka Dragičević
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: U današnje vrijeme sve strožijih zahtijeva za kakvoćom pročišćene vode prije ispuštanja u okoliš nameće se potreba istraživanja primjene odabranih mikrobnih kultura sposobnih za provedbu bioloških procesa uklanjanja sastojaka sa ugljikom, dušikom i fosforom a koje imaju svojstvo postojanosti, održivosti u sustavu obrade, dobre taloživosti i odjeljivanja od pročišćene vode kao i stabilnosti u provedbi bioloških procesa. Današnje tehnologije koje se primjenjuju u obradi otpadnih voda temeljene na uporabi aktivnog mulja zahtijevaju velike volumene reaktora i taložnika. U zadnjih nekoliko godina istraživanja su usmjerena ka proizvodnji i uporabi aktivnog mulja u obliku granula u obradi otpadnih voda. Rezultati postignuti tim istraživanjima ukazuju na potrebu istraživanja mogućnosti obogaćivanja aerobne granule aktivnog mulja sa odabranim vrstama mikroorganizama da bi se granula održala postojanom i pri nižim koncentracijama otopljenog kisika. Naše istraživanje je usmjereno ka proizvodnji biogranula sastavljenih od odabranih vrsta mikroorganizama poznatih morfoloških, fizioloških i biokemijskih svojstava, dobre taloživosti, održivosti i postojanosti u sustavu obrade otpadnih voda te stabilne aktivnosti za uklanjanje sastojaka sa ugljikom, dušikom i fosforom; određivanju čimbenika koji utječu na formiranje takve granule; određivanju sastava polimernih tvari odgovornih za formiranje i postojanost granulirane biomase. U literaturi nema podataka o pripravi granulirane mikrobne biomase priređene od odabranih vrsta mikroorganizama. Za dokazivanje postavljene hipoteze i postizanje cilja istraživanja uporabiti će se brojne metode motrenja mikrobiološke kakvoće granula (zastupljenost pojedinih mikrobnih vrsta u granuli, njihov raspored, poroznost granula, veličina granula, udio i raspored polimera u granuli) primjenom svjetlosnog i konfokalnog laser skenirajućeg mikroskopa. Odrediti će se i brojni analitički pokazatelji odvijanja bioloških procesa primjenom metoda visoko tlačne tekućinske kromatografije (HPLC), Fourier Transform-Infrared spektrometrije (FT-IR), tankoslojne kromatografije (TLC), plinske kromatografije (GC), plinske kromatografije uz spektar masa (GC-MS), metode ekstrakcije polimera. Istraživanja će dati nove fundamentalne spoznaje o formiranju granula od odabranih sojeva mikroorganizama poznatih morfoloških, fizioloških i biokemijskih svojstava i o ulozi polimernih tvari u formiranju i održavanju granula. Rezultati ovih istraživanja doprinijeti će bolj 

Natrag