zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-9-28
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida 
Voditelj: Ivo Velić
Ustanova: Hrvatski geološki institut 
Sažetak: Vapnenačke alge i bentosne foraminifere jedine su dvije fosilne skupine koje su kontinuirano vremenski i prostorno prisutne u plitkomorskim karbonatima krških Dinarida. Zbog slabe zastupljenosti drugih skupina fosilnih organizama one su najvažniji, najčešće ključni i jedini čimbenici za određivanja starosti karbonatnih naslaga kao i za sva geološka datiranja u širokome spektru fundamentalnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja u krškom području. Zbog toga je njihovo istraživanje kontinuirani znanstveni proces. Odredbama poznatih i opisom novih taksona i nalazima već opisanih, ali u krškim Dinaridima do sada neotkrivenih alga i foraminifera ostvarila bi se kvalitetnija biostratigrafska korelacija sa susjednim i širim tetiskim/mediteranskim plitkomorskim područjima tijekom fanerozoika. Dopunila bi se paleobiogeografija najvažnijih rodova i vrsta alga i foraminifera, utvrdili biotopi i okoliši taloženja naslaga od mlađega paleozoika do tercijara, a prvenstveno u karbonatima jure i krede Krških Dinarida. Uz pomoć magnetostratigrafskih metoda pokušala bi se utvrditi još detaljnija stratigrafska podjela srednjo- i mlađejurskih naslaga. Godišnja izvješća o istraživanjima na projektu i publiciranje znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, uključujući i one koje referiraju baze ISI-a, najbolji su način provjere rezultata istraživanja. Važnost predloženoga istraživanja očituje se u fundamentalnom i primijenjenom pogledu. U fundamentalnom važno je za paleontologiju opisima novih i revidiranjima ranije opisanih taksona, za stratigrafiju dvojako - u biostratigrafiji i stratigrafskoj raščlambi, a zatim i za neophodna i važna datiranja događaja, faza i procesa u sedimentologiji, strukturnoj geologiji, tektonici (npr. za procjenu vremena izdizanja/nastajanja Krških Dinarida), paleogeografiji, paleoklimatologiji i dr. i, najvažnije, u geološkom kartiranju. U primijenjenim istraživanjima kroz geološko kartiranje imat će široku primjenu u zahvatima u prostoru krškoga područja: prostornom planiranju, geološkom inženjerstvu, građevinarstvu, istraživanju pojava i ležišta mineralnih i drugih sirovima i poglavito zaštiti okoliša u osjetljivim krškim ekosustavima. 

Natrag