zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta 
Voditelj: Davor Derenčinović
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Korupcija je štetna društvena pojava koja ugrožava razvitak načela vladavine prava i pravne države kao i demokratski razvitak. Prema statistikama nevladine organizacije Transparency International korupcija je u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina u porastu i prisutna je u svim segmentima društva, a posebno u državnim službama. To potvrđuju i istraživanja javnog mišljenja u kojima građani upravo korupciju označavaju jednom od temeljnih zapreka bržem gospodarskom razvitku, poboljšanju životnog standarda i razine kvalitete života u cjelini. U mišljenju Europske komisije od u vezi zahtjeva za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji korupcija je najčešće korištena riječ, i sasvim je nedvojbeno da će brzina i kvaliteta pregovora o pristupu ponajviše ovisiti o spremnosti države da svim sredstvima, a napose preventivnim kaznenopravnim mehanizmima, tu opasnu društvenu pojavu svede na najmanju moguću mjeru. Korupcija je kao oblik disfunkcionalnosti sustava istodobno i jedan od oblika kolektivnog kriminaliteta koji također bilježi zabrinjavajući trend rasta ugrožavajući sigurnost građana i njihove imovine. Za potrebe ovog istraživanja pod pojmom kolektivnog kriminaliteta podrazumijevaju se svi oblici sudjelovanja većeg broja osoba u počinjenju kaznenih djela – sudioništvo, supočiniteljstvo, grupa ljudi, zločinačka organizacija. Jedan od oblika kolektivnog kriminaliteta, sporan s kaznenopravnog aspekta, ali i aspekta ljudskih prava je i tzv. zajednički zločinački poduhvat formuliran u praksi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ. Stoga će pravna analiza toga instituta biti jedan od prioriteta istraživanja. Predloženim projektom provesti će se sveobuhvatna analiza normativnog okvira i provedbenih mehanizama za kaznenopravno sprječavanje korupcije i svih oblika kolektivnog kriminaliteta. Dobiveni rezultati koristiti će se za potrebe poboljšanja postojećeg sustava društvene reakcije na te suvremene pojavne oblike kriminaliteta (također terorizam i zločini iz mržnje kao poseban oblik kolektivnog kriminaliteta), a posebno na području kaznenog progona (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, policija, sudbena vlast). Financiranje i provedba predloženog projekta, prvog takve vrste u nas, značit će izniman znanstveni, ali i praktični doprinos u stvaranju strategije za sprječavanje korupcije i svih oblika kolektivnog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj. 

Natrag