zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Metodologija konjunkturnih istraživanja Eurposke unije i Republike Hrvatske 
Voditelj: Mirjana Čižmešija
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U Hrvatskoj je prisutan problem nedovoljno jasno definirane statističko analitičke metodologije konjunkturnih istraživanja (koja se u Hrvatskoj provode od 1995. godine u području prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine). Adekvatnom statističko-analitičkom podlogom konjunkturnih istraživanja dolazi se do značajnog skupa indikatora praćenja i predviđanja gospodarskih kretanja po pojedinim područjima gospodarske djelatnosti i za gospodarstvo u cjelini. Referentne serije koje se mogu prognozirati su: fizički obujam industrijske proizvodnje, ostvareni promet u trgovini, vrijednost građevinskih radova, BDP, zalihe gotovih proizvoda, izvoz, uvoz i dr. Rad na ovom projektu je prilog razvoju sustava vodećih indikatora u RH. Težište istraživanja je na statističko analitičkoj metodologiji. Ciljevi, svrha i očekivani rezultati: - Unaprijediti postojeći i razviti nove elemente sustava indikatora konjunkturnih kretanja u svrhu predviđanje gospodarskih varijabli: izvoz, uvoz, cijene, tečaj valute, zaliha, obujam industrijske proizvodnje, vrijednost građevinskih radova, ostvareni promet u trgovini vrijednost BDP-a i dr. - Provesti usporedbe takvih predviđanja s ostvarenom razinom referentne serije (izračun prognostičkih pogrešaka s namjerom numeričkog izražavanja efikasnosti i pouzdanosti rezultata konjunkturnih istraživanja) - revidiranje postojećeg kompozitnog indeksa (ESI) u skladu sa zahtjevima EU i uz uvažavanje vlastitih gospodarskih karakteristika. - odrediti optimalni sustav pondera pri izračunu kompozitnog pokazatelja konjunkture ESI u svrhu maksimiziranja njegovog prediktivnog svojstva. - U svrhu udovoljenja zahtjevima Europske komisije, metodološki osmisliti i potaknuti provođenje konjunkturnih istraživanja na mjesečnoj razini i uvođenje novih istraživanja (u sektoru usluga, ad-hoc istraživanja) - Ponuditi prijedlog poboljšanja postupaka izbora reprezentativnog (znanstvenog) uzorka, određivanje veličine uzorka, oblikovanja instrumenata ankete i metoda prikupljanja podataka za svako postojeće istraživanja i za potencijalno nova istraživanja u sklopu konjunkturnih istraživanja (istraživanje u sektoru usluga, ad-hoc istraživanja, testovi potrošača i investicijski testovi) i izbor odgovarajuće metode desezoniranja vremenskih serija iz konjunkturnih istraživanja. Usklađenom metodologijom i potvrđenom kvalitetom pojedinačnih i kompozitnih indikatora konjunkturnih istraživanja, omogućuje se pristup Harmoniziranom programu EU. 

Natrag