zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: STRATEGIJA PRILAGODBE HRVATSKOG TURIZMA TRŽIŠNIM TRENDOVIMA I STANDARDIMA EU 
Voditelj: Ante Dulčić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Dosadašnji razvoj hrvatskog turizma može se najsažetije definirat kao vječito perspektivan ali nedovoljno efikasan sustav. Ovakvo određenje turističkog sustava hrvatske temelji se na raspoloživim razvojnim resursima i dinamici turističkog tržišta. Polazeći od tih pretpostavki, desetljećima je razvojna politika zemlje isticala turizam kao prioritetni pravac razvoja. S druge strane glavni nosioci razvoja turizma, stalno ističu potrebu sve većih državnih subvencija, poglavito hotelijerstvo, kako bi ne samo poslovali već i opstali na svjetskom turističkom tržištu. Ulaganja u razvoj hotelijerstva isključivo su temeljena na državnim subvencijama. Ova kontradiktorna situacija otvara brojna pitanja sadašnjeg i budućeg razvoja hrvatskog turizma. Problem tranziciju hrvatskog turizma potenciraju mnogobrojne i dinamične promjene nastale u poslovnom okruženju . Te promjene imaju politički, gospodarski, tržišni i tehnološki karakter i zahtijevaju brzu prilagodbu turističkog sustava. Elementi turističkog sustava Hrvatske nalaze se u procesu tranzicije, a to znači da nisu razvili sposobnost i mehanizme za brzo prilagođavanje promjenama u poslovnom okruženju, koji su svojstveni subjektima razvijenih tržišnih gospodarstva Istraživanja na projektu usmjerena su na znanstvenu valorizaciju onih razvojnih pretpostavki koje određuju strategiju hrvatskog turizma za 21 stoljeće. Pri tome se strategija turizma shvaća kao istraživanje optimalnog puta za postignuće onih ciljeva koje postavlja Hrvatska, poglavito na gospodarskom, socijalnom, kulturnom, političkom i ekološkom području. Ovakav pristup strategiji obuhvaća široko polje znanstvenih tema od kojih zavisi izbor strategije. Naglasak se stavlja na izbor strategiji prilagođavanja, što znači da se istražuju oni novi razvojni uvjeti u okruženju koji mijenjaju razvojnu paradigmu a time i strategiju. Poseban je naglasak na ulozi znanja i obrazovanja o turizmu. Iz širokog spektra tema koje valja istraživati posebno se izaberu one koje držimo ključnim za budućnost hrvatskog turizma. Stoga će se istraživanja usmjeriti u tri pravca: a) Znanost i obrazovanje o turizmu u znanstveno obrazovnom sustavu Hrvatske. b) Strana i domaća ulaganja u turizam, motivi , zaštita javnih razvojnih resursa,platna i kapitalna bilanca Hrvatske i turizam, c) Razvoj partnerstva i poduzetništva u turističkoj ponudi RH, poglavito stvaranje netvorka, kooperacija, javno privatnog partnerstva, tj. prilagodba ponude uvjetima djelovanja na otvorenom tržištu. 

Natrag