zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Vrednovanje odnosa investicijskih projekata i okoliša 
Voditelj: Ksenija Čulo
Ustanova: Građevinski fakultet, Osijek 
Sažetak: Svaki zahvat u prostoru, nužno utječe na okoliš u kojem se realizira. Zbog toga je u nas Zakonom o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) i Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00 i 136/04) propisana obveza investitora da dokaže kako planirani projekt neće imati štetan utjecaj na okoliš. Zakon također propisuje obvezu izrade analize troškova i koristi, a Pravilnikom se određuje sadržaj takve analize. Pravilnik, međutim, ne propisuje nikakvu metodologiju analize troškova i koristi. Osim toga, u praksi se studija utjecaja na okoliš radi kad je investicijski projekt već definiran i odluka o njegovoj realizaciji već donesena na osnovi klasične analize. Takav pristup nije u redu, jer identificiranje i vrednovanje svih činitelja vezanih uz investicijski zahvat, mora bi biti osnovica za donošenje odluke o prihvaćanju ili odbijanju projekta s obzirom na njegov utjecaj na okoliš. Svrha predloženog projekta istraživanja je poboljšanje zaštite okoliša, uz istovremeno omogućavanje održivog razvitka, kroz vrednovanje odnosa investicijskih projekata i okoliša, te u skladu s tim, unapređenje hrvatske regulative u tom području. Istraživanje u sklopu teme ovog projekta će imati pet faza: U prvoj fazi izabrat će se određeni broj izvedenih investicijskih projekata i na tom reprezentativnom uzorku istražiti primjena analize koristi i troškova, u smislu metodologije, izvora i kvalitete ulaznih podataka, te opsega i vremenskog horizonta analize. U drugoj fazi analizirat će se pravni okvir i regulativa u Republici Hrvatskoj, koja se odnosi na zaštitu okoliša i vrednovanje odnosa investicijskih projekata i okoliša. U trećoj fazi projekta razvit će se metodologija izrade troškova i koristi utjecaja projekta na okoliš. Posebna pažnja posvetit će se načinu određivanja parametara kao što su životni vijek projekta, izbor metoda za izračun mjerljivih i nemjerljivih veličina te primjeni analize osjetljivosti. U četvrtoj fazi Metodologija analize troškova i koristi utjecaja projekta na okoliš će se primijeniti na projekte gospodarenja otpadom. U petoj fazi analizirat će se i valorizirati rezultati rada kroz prethodne četiri faze te donijeti odgovarajući zaključci. 

Natrag