zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Izgradnja makro-ekonometrijskog modela Hrvatske 
Voditelj: Petar Filipić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: U metodološkom dokumentu Europske komisije iz 1999. godine: "The ex-ante evaluation of the Strucutural Funds interventions", ex-ante evaluaciju najbolje je temeljiti na ekonometrijskom modelu kojim je moguće "simulirati kompleksne međuovisnosti između ekonomskih varijabli na makroekonomskoj razini". Model treba uključiti agregatnu potražnju, ali prije svega agregatnu ponudu, jer osnovni cilj financijske pomoći je dugoročni razvoj temeljen na ponudi povećanje koje bi u dugom roku vodilo smanjivanju razlika u razvijenosti između Hrvatske i razvijenijih članica EU. U ovom trenutku takav model za Hrvatsku ne postoji. Jedan od ciljeva ovog programa je njegova izrada, kako bi se, potom, uz njegovu pomoć, mogao realizirati osnovni cilj projekta: ex-ante analiza ekonomskih efekata financijske pomoći. Evaluacija makroekonomskih efekata pridruživanja i u tome posebno efekata financijske pomoći temeljila bi se na makro modelu sastavljenom od četiri međusobno povezana dijela (bloka, podsustava): 1) Blok ponude koji uključuje tržište rada sa ključnim varijablama: proizvodnja, produktivnost, investicije, zaposlenost i nezaposlenost, proizvodni troškovi i inflacija, 2) blok potražnje određen privatnom (osobnom) potrošnjom i ostalim komponentama finalne potražnje, 3) Blok raspodjele dohotka sa ključnim varijablama: dohodak od rada, dohodak od vlasništva, profit i transfere dohotka između javnog i privatnog sektora (porezi, transferi socijalnog osiguranja i ostali transferi), i 4) Blok ukupnih faktora produktivnosti u kojem će se modelirati promjene u tehnološkoj efikasnosti hrvatske ekonomije (varijable koje uključuju znanje, fizičku infrastrukturu i ljudski kapital). 

Natrag