zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji 
Voditelj: Marčelo Dujanić
Ustanova: Veleučilište u Rijeci 
Sažetak: Rezultati istraživanja omogućit će kvalitetno permanentno inoviranje studijskih planova i programa studija menadžmenta na fakultetima, veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj. Također rezultati istraživanja u okviru ovog projekta omogućit će stjecanje novih znanja iz poduzetništva i poduzetničkog menadžmenta svim poduzetnicima i menadžerima malih, srednjih i velikih poduzeća i ustanova na svim razinama organizacijske strukture. Zemlje s razvijenim tržišnim gospodarstvom imaju vrlo bogatu literaturu o poduzetništvu i menadžmentu. To, međutim nije slučaj sa zemljama u tranziciji koje su još na nižoj fazi razvoja sustava tržišnog gospodarstva i njemu primjerenih institucija, filozofije, znanja, načina poslovanja, odnosa i ponašanja gospodarskih subjekata. Sve se to, dakako odnosi i na Hrvatsku. Od tuda proizlaze ciljevi; znanstveno istražiti i izložiti bit poduzetničkog menadžmenta kao teorije i prakse te kao odrednice poduzetničke ekonomije. Rezultati istraživanja doprinijet će novim spoznajama i obogaćivanju znanja o značenju teorije i prakse poduzetništva i menadžmenta u poduzetničkoj ekonomiji. Rezultati istraživanja objavljivat će se u domaćim i stranim časopisima i edicijama, a isto tako organizirat će se okrugli stolovi u cilju stručne rasprave rezultata istraživanja i time će rezultati istraživanja biti dostupni domaćoj i svjetskoj javnosti. Koristit će se kvantitativno-kvalitativne i druge analitičke metode. Značajka istraživanja na ovom projektu je istraživanje povezanosti mikro, mezo i makro aspekta poduzetništva i menadžmenta uključivo i istraživanje vizije mogućih trendova razvoja na početku trećeg tisućljeća. Poduzetništvo i menadžment promatrat će se u sklopu znanstvenih, tehničko-tehnoloških, ekonomskih, tržišnih, socijalnih, organizacijskih, kadrovskih, obrazovnih i ostalih promjena koje su u vezi i interakciji sa svekolikim postignućima što ih nosi suvremena znanstveno-tehnološka revolucija. 

Natrag